Kvalitet & hållbarhet

Berners grundades i oktober 1925 och när vi ser tillbaka på snart 100 år av företagande kan vi se att Berners är och alltid har haft modet, nyfikenheten, produkterna, energin och människorna i fokus vilket lett till att vi idag är ett starkt och hållbart bolag som ständigt utvecklas.

Vårt hållbarhetsarbete

Rapporter

Målet med vår hållbarhetsrapport är att lära och berätta för alla våra medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter om vad vi på Berners bidrar med för att vara ett hållbart bolag.

Utmärkelser

Våra certifikat

Vi har höga krav på oss som återförsäljare inom Volkswagen Group och är certifierade inom både miljö och arbetsmiljö. Vi jobbar ständigt med förbättring och certifikaten är våra bevis på hög ambition och driv framåt.

Hållbar utveckling

Vi utgår från Agenda 2030:s mål och har beslutat att vi främst ska arbeta med mål 3, 5, 7, 12 och 13.

 • Mål 3, god hälsa och välbefinnande

  En hälsosam arbetsplats där medarbetare trivs, får möjlighet till utveckling och god arbetsmiljö är grunden för ett hållbart företagande, därför är vårt mål att vi ska ha 97% frisknärvaro. Aktiviteter som vi anser bidrar till målet är att vi har en gemensam värdegrund, att vi genomför hälsoundersökningar samt slumpvisa alkohol- och drogtester. För att uppmuntra till nya kunskaper och breddad kompetens har vi en personalstiftelse där medarbetarna kan ansöka om stipendier för studier inom valfritt område utan anknytning till sitt ordinarie arbete. Vi har även aktiva personalföreningar och hälsocoacher som anordnar olika aktiviteter för personalen. Exempelvis gemensamma träningar både under och efter arbetstid, resor, sammankomster och personaluppvaktningar.

 • Mål 5, jämställdhet

  Våra arbetsplatser ska vara för alla. Det är en självklarhet att vårt arbetsklimat ska ha sin grund i alla människors lika värde och det är nolltolerans mot alla former av diskriminering. Vår bransch är traditionellt mansdominerad och vi jobbar för att skapa en jämnare könsfördelning i företaget. En diversifierad arbetsplats skapar utveckling, hållbarhet och lönsamhet, därför är vårt mål att vi ska vara 20% kvinnor i koncernen 2025. Aktiviteter för att nå målet är att anpassa rekryteringsprocessen för att attrahera fler kvinnliga sökande, att se till att våra lokaler är funktionella oavsett könsidentitet. Vi genomför årligen lönekartläggning för att säkerställa att det inte finns oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Ytterligare en målsättning är att fördjupa samarbetet med skolor för att skapa ett intresse för tjejer inom bilbranschen.

 • Mål 7, hållbar energi för alla

  Som en stor arbetsgivare i regionen med flera energikrävande anläggningar är det viktigt att ständigt jobba för att minska vår energipåverkan genom att löpande se över vad vi kan energieffektivisera. Det gör vi genom att till exempel byta till ledbelysning, snabbportar och öka medvetenheten om vikten av att arbeta med att minska vår energipåverkan. Vårt mål var att vi skulle minska vår energiförbrukning med 30% till 2030. Detta mål har vi faktiskt uppnått redan i år 2022 genom utveckling och förbättring av våra fastigheter i samarbete med energibolag, hyresvärdar och andra

 • Mål 12, hållbar konsumtion och produktion

  Idag innehåller 38% av våra kemikalier ämnen som finns med på PRIO-listan av utfasningsämnen i Sverige (ämnen som alla ger bestående och allvarliga effekter på miljö och människors hälsa). Vårt mål till 2025 är att minska antalet produkter till 19% genom att fasa ut eller byta ut dessa kemikalier. Det gör vi genom att alltid säkerställa att varje ny kemikalie som vi tar in ska vara bättre för hälsa och miljö än det vi byter ut. Idag 2023 sorterar vi 48 fraktioner.

 • Mål 13, bekämpa klimatförändringarna

  Vårt mål är att vi som företag tar ansvar för att minska klimatförändringarna och bidra till en hållbar framtid genom att sälja fossilfria fordon. Vi följer våra generalagenters mål att 2033 sluta sälja personbilar med förbränningsmotorer och för lastbilar gäller 2040. Inom varje märke har vi unika mål för varje år med krav att sälja fordon med fossilfria drivmedel som vi följs upp på av respektive generalagent för att öka på skiftet till fossilfria fordon.

Berners hållbarhetsteam

Malin Svärd
Malin Svärd

Kvalité- & Hållbarhetschef

Selinn Lärkfors
Selinn Lärkfors

Miljö- och arbetsmiljösamordnare

Miljötänkarna

Hos Berners i Östersund finns en grupp medarbetare som verkligen ser till att företaget ligger i framkant med miljöarbetet. Miljötänkarna har funnits på Berners sedan 2003 och har under tiden sett till att miljövården lyfts upp högt på dagordningen.

Gruppens uppgifter innefattar en hel del, bland annat ser man till att farligt avfall såsom gamla bilbatterier, glykol och oljefilter sorteras och tas om hand på rätt sätt. Man tar även emot inkommande gods, pressar wellpapp och tar hand om pappersåtervinningen från kontorsytorna.

Berners medarbetare är oerhört stolta över arbetet som Miljötänkarna gör.